Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In het kort
Dit artikel bevat de definities die worden gebruikt in de algemene voorwaarden. Deze spreken redelijk voor zich, maar horen wel te zijn toegelicht.
 • Algemene voorwaarden – deze Algemene Voorwaarden Funliving, die van toepassing zijn op de Offerte, de overeenkomst, en de levering en het gebruik van de dienst;
 • Apparatuur – alle fysieke apparatuur die deel uitmaakt van de producten, diensten, of oplossingen geleverd door Funliving;
 • Apparatuurovereenkomst – overeenkomst waarbij geleverde apparatuur niet direct door de Consument wordt betaald, maar onderdeel is van een duurtransactie waarbij de kosten voor de apparatuur als apart onderdeel van de duurtransactie worden gespecificeerd;
 • Bedenktijd – de termijn waarin de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument – de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst, al dan niet op afstand, aangaat met de Ondernemer;
 • Configuratie – het, al dan niet op afstand, instellen van de reeds geïnstalleerde apparatuur voor het opzetten en realiseren van de scenario’s die onderdeel uitmaken van de oplossing van de Consument;
 • Contractant – degene die met Funliving een overeenkomst heeft gesloten;
 • Dienst – een door Funliving aangeboden en als dusdanig aangeduide dienst, die onlosmakelijk is verbonden met een door Funliving geleverd product;
 • Duurtransactie – een overeenkomst, al dan niet op afstand, met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Dag – kalenderdag;
 • Digitale inhoud – gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurzame gegevensdrager – elk middel, waaronder ook begrepen e-mail, dat de consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht – De mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Installatie – De werkzaamheden benodigd op locatie van de Consument voor de plaatsing en in werking stelling van de geleverde producten en diensten;
 • Modelformulier voor herroeping – het in Bijlage 1 van deze overeenkomst opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Offerte – een in welke vorm dan ook, van of namens Funliving gedane aanbieding voor een oplossing, abonnement, of aanvullende dienst; De offerte omvat de omschrijving van de dienst, de (eventueel periodieke) kosten, en voorwaarden waaronder deze worden aangeboden;
 • Ondernemer – de rechtspersoon die producten en/of diensten, al dan niet op afstand, aan de Consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand – een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Persoonsgegeven – elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Tarievenoverzicht – een overzicht van tarieven en overige eenmalige, variabele of periodieke vergoedingen met betrekking tot de (Aanvullende) Dienst, op te vragen bij de Ondernemer of in te zien op de Website;
 • Techniek voor communicatie op afstand – middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

In het kort
In dit artikel vind u de gegevens waarmee u ons als onderneming kunt identificeren en terugvinden.
Naam Ondernemer: Happyflows
Handelsnaam: Funliving
Vestigingsadres: Vlindersingel 224
  3544 VM Utrecht
Telefoonnummer: + 31 30 3200 102
Reguliere openingstijden: ma – vr: 08:00 –  18:00
E-mailadres: info@funliving.nl
KVK nummer: 64334651
BTW nummer NL855620638B01

Artikel 3 – Algemene bepalingen

In het kort
De gegevens die u ons verstrekt zijn juist en als deze veranderen dan geeft u dat aan ons door. Verder kunt u onze diensten niet zomaar aan iemand anders geven zonder dat wij hiermee instemmen.
 1. De Consument staat in voor de juistheid van de door hem of haar verstrekte gegevens.
 2. De Consument is verplicht Funliving te informeren over wijzigingen van de onder 3.1 genoemde gegevens gedurende de looptijd van een overeenkomt.
 3. Diensten zijn niet overdraagbaar aan anderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Funliving, bijvoorbeeld het overnemen van een abonnement bij de verkoop van een woning. Apparatuur is niet overdraagbaar aan anderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Funliving indien de Apparatuur in combinatie met een of meerdere Diensten is geleverd.

Artikel 4 – Toepasselijkheid

In het kort
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en tot stand gekomen overeenkomst tussen u en Funliving, waarbij een voorwaarde specifiek voor een product of dienst voor de algemene voorwaarden gaan.
 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Offerte van de Ondernemer en op elk tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument kan worden opgeslagen.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid, de specifieke product- of dienstenvoorwaarden boven de Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 – Offerte

In het kort
Een offerte bevat alle informatie die u nodig heeft met betrekking tot wat u krijgt, hoe wij dit leveren, en wat dit kost. De informatie in de offerte blijft van Funliving en mag niet zomaar met anderen worden gedeeld. Mocht een installatie veel meer werk zijn dan ingeschat, dan kunnen er extra installatiekosten in rekening worden gebracht.
 1. Indien een Offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de Offerte vermeld.
 2. De Offerte bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de Offerte binden de Ondernemer niet.
 3. Elke Offerte bevat ten minste de volgende informatie:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van aflevering;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van de Offerte, dan wel de termijn waarbinnen de Ondernemer de prijs garandeert;
  7. de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  8. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  9. de gedragscodes waaraan de Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  10. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 4. Tekeningen en oplossingsvoorstellen als onderdeel van de Offerte blijven eigendom van Funliving en mogen niet worden gebruikt voor oplossingen van derden. Tevens mogen deze niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Funliving worden gedistribueerd of geopenbaard aan derden.
 5. Prijzen van Installatie zijn afhankelijk van de situatie en de benodigdheden op locatie van de Consument, en worden zo goed mogelijk ingeschat op basis van adviesafspraken en informatie ontvangen van de Consument. Indien de installatiewerkzaamheden toch uitgebreider zijn dan vooraf had kunnen worden ingeschat, dan kunnen hiervoor additionele installatiekosten in rekening worden gebracht. De Ondernemer zal de Consument op hoogte brengen van mogelijke additionele kosten, voordat hij deze in rekening brengt.

Artikel 6 – Prijs

IN HET KORT
Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Abonnementsprijzen  kunnen  worden verhoogd, maar hiervan wordt u tijdig geïnformeerd en dit geeft u de mogelijkheid om op te zeggen. Abonnementen voor apparatuur kunnen niet  tussentijds worden verhoogd.
 1. Gedurende de in de Offerte vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of van andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van veranderingen in btw-tarieven of van wet- en regelgeving.
 3. Het is de Ondernemer, na 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, toegestaan prijsverhogingen door te voeren tijdens de looptijd van de overeenkomst. De Consument wordt hier 4 weken van te voren over geïnformeerd. De wijziging geeft de Consument de mogelijkheid tot opzeggen van de overeenkomst binnen 4 weken na communicatie over de wijziging, met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De Apparatuurovereenkomst is uitgesloten van tussentijdse prijsverhogingen zoals bedoeld in lid 4.
 5. De in de Offerte van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7 – Betaling

IN HET KORT
U ontvangt altijd een factuur. Indien deze achteraf wordt betaald, dan moet dan binnen 14 dagen gebeuren. Mocht er iets niet kloppen op de factuur, dan dient u dat voor de vervaldatum te melden. Als u  niet op tijd betaald, dan bent u in verzuim.
 1. Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen, brengt Funliving alle in het kader van een overeenkomst verschuldigde bedragen (waaronder vergoedingen voor Diensten, producten en voor geleverde Apparatuur) door middel van facturen aan de Consument in rekening. Als is overeengekomen dat de facturen aan één of meer derden of naar afwijkende adressen zullen worden gezonden, blijft de Consument jegens Funliving aansprakelijk voor correcte betaling en geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden onverminderd voor de Consument
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 8 Herroepingsrecht lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 3. Facturen worden in papieren of elektronische vorm aan de Consument verstrekt. Funliving kan een vergoeding vragen voor het verstrekken van een papieren factuur.
 4. Betaling dient plaats te vinden op de wijze en binnen de termijn als op de factuur is vermeld. Als de Consument aan Funliving een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, is Funliving gerechtigd daarvan vanaf de datum van de factuur gebruik te maken. Op de factuur wordt aangekondigd op welke datum Funliving het factuurbedrag van de rekening van de Consument zal afschrijven. Funliving kan nadere eisen of beperkingen stellen aan de betaalwijzen.
 5. Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen voor de vervaldatum van de factuur kenbaar te worden gemaakt. Ten aanzien van een Consument zal Funliving geen beroep doen op overschrijding van deze termijn als deze de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken. Betaling mag niet worden opgeschort met betrekking tot het gedeelte van het in rekening gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar kenbaar is gemaakt.
 6. Als de Consument de door hem verschuldigde vergoedingen niet binnen de termijn heeft betaald of als de automatische incasso niet is geslaagd, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 7. Vanaf de datum waarop de Consument in verzuim verkeert, is Funliving gerechtigd de wettelijke rente en de redelijke kosten voor het verkrijgen van voldoening buiten rechte in rekening te brengen. Daaronder wordt in ieder geval verstaan buitengerechtelijke kosten (waaronder door Funliving zelf te maken kosten voor het aanmanen van de Consument en overige administratieve kosten) die in redelijkheid zijn gemaakt en die qua hoogte redelijk zijn in verhouding tot de openstaande vordering.
 8. Funliving heeft het recht om het vaste periodieke deel van de vergoeding die de Consument onder deze overeenkomst verschuldigd is, vooruit en periodiek te factureren. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 9. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

Artikel 8 – Overeenkomst

IN HET KORT
Een overeenkomst komt tot stand op basis van acceptatie van een offerte of elektronisch bij een aankoop in de webwinkel door het accepteren van deze algemene voorwaarden. Funliving mag een overeenkomst ook weigeren. Wij zorgen voor duidelijke garantie- en bereikbaarheidsinformatie binnen de overeenkomst. Als u een apparatuurovereenkomst met ons aangaat, dan is dat voor de bepaalde tijd en de appartuur dient in die tijd volledig te worden afbetaald volgens het afgesproken (periodieke) bedrag.

Dienstovereenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand zoals beschreven in dit artikel. De Consument doet een aanbod aan Funliving om een overeenkomst te sluiten door het ondertekenen van de Offerte en deze aan Funliving retour te zenden. Na ontvangst van de getekende Offerte door Funliving zal Funliving binnen een redelijke termijn aan de Consument mededelen of zij het aanbod om een overeenkomst te sluiten aanvaardt. Indien de consument de Offerte langs elektronische weg heeft retour gezonden, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst en de eventuele aanvaarding..
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 5. De Ondernemer zal bij het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 5 Aanbod lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ondernemer deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Apparatuurovereenkomst

 1. De leden 6 tot en met 14 van dit artikel zijn alleen van toepassing op levering en diensten van apparatuur in een gesloten Apparatuurovereenkomst.
 2. De Apparatuurovereenkomst wordt gesloten naast en staat los van de dienstverleningsovereenkomst waarop de dienstverleningsvoorwaarden in dit document van toepassing zijn.
 3. De Apparaatuurovereenkomst komt tegelijkertijd met de overeenkomst tot stand, op het moment dat de Ondernemer heeft aanvaard. Het (digitale) aanvraagformulier dient hiervoor correct te zijn ingevuld.
 4. Door het sluiten van een de Apparatuurovereenkomst verklaart Consument voldoende draagkrachtig te zijn om aan de maandelijkse financiële verplichting te kunnen voldoen.
 5. De Apparaatuurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 24, 36, 48 of 60 maanden, en kan een afwijkende duur hebben van de overeenkomst met betrekking tot de dienstverlening.
 6. De Consument is uit hoofde van de Apparatuurovereenkomst periodieke betalingen verschuldigd. Deze betalingen staan los van de uit hoofde van de dienstenovereenkomst verschuldigde kosten.
 7. Apparatuur wordt bij aflevering aan de Consument in eigendom overgedragen, en dient volgens deze overeenkomst te worden afbetaald.
 8. Indien de overeenkomst voor levering van diensten om wat voor reden dan ook (tussentijds) wordt beëindigd, dan is de Consument nog steeds verplicht om de resterende betalingen volgens de looptijd van de Apparatuurovereenkomst af te betalen.
 9. De Apparatuurovereenkomst eindigt van rechtswege zodra de Consument alle aan Funliving uit hoofde van de Appartuurovereenkomst verschuldigde maandelijkse betalingen heeft voldaan.

Artikel 9 – Abonnementen: duur, opzegging en verlenging

IN HET KORT
Een dienstovereenkomst is voor onbepaalde tijd en maandelijks opzegbaar. Een appartuurovereenkomst is voor bepaalde tijd en kan niet tussentijds worden opgezegd.  Een overeenkomst voor bepaalde tijd gaat aan het einde automatisch over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, en is dan maandelijks opzegbaar. Opzegging moet schriftelijk gebeuren.

Duur

 1. De overeenkomst tussen de Ondernemer en Consument eindigt van rechtswege na het verstrijken van de in de Offerte genoemde contractstermijn.
 2. Indien geen contractstermijn genoemd is, betreft het een overeenkomst voor onbepaalde tijd en is opzegging mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient plaats te vinden tegen het einde van de betreffende kalendermaand.
 3. De Ondernemer is gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden in geval dat:
  1. De bij de Consument in rekening gebrachte kosten voor diensten niet worden betaald;
  2. De Consument niet voldoet aan een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst;
  3. Technische of bedrijfseconomische omstandigheden daartoe noodzaken;
  4. De Consument bij of na het sluiten van de overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan de Ondernemer heeft verstrekt.
 4. Ontbinding is mogelijk zonder voorafgaande ingebrekestelling in het onder sub (d) van het vorige lid bedoelde geval, alsmede indien:
  1. nakoming door de Consument blijvend onmogelijk is;
  2. sprake is van een faillissement, schuldsanering of ondercuratelestelling van de Consument, of daartoe een verzoek aanhangig is gemaakt
 5. Bij ontbinding en/of beëindiging komen de aanspraken van de Consument jegens de Ondernemer te vervallen. De Consument is aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de vaste periodieke vergoeding(en) uit hoofde van de Overeenkomst voor de resterende duur van de minimale contractperiode.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, wordt na afloop van de contractstermijn voor onbepaalde termijn verlengd. Opzeggen is mogelijk met een opzegtermijn van één maand.

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, opzeggen tegen het einde van de bepaalde duur met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging is mogelijk tegen het einde van de betreffende kalendermaand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging is mogelijk tegen het einde van de betreffende kalendermaand.
 3. De opzegging dienst schriftelijk danwel op dezelfde wijze als het sluiten van de overeenkomst, te geschieden.

Artikel 10 – Herroepingsrecht

IN HET KORT
Binnen 14 dagen kunt u zich bedenken en uw aankoop ongedaan maken.  Geleverde producten moeten in dezelfde staat worden teruggestuurd waarna u uw geld terug ontvangt. U snapt dat als er is afgesproken om te installeren voordat de periode van 14 dagen voorbij is, dat u de kosten voor installatie niet terug kunt krijgen. Ook als producten door uw toedoen beschadigd zijn kunt u deze uiteraard niet terugsturen.

Toepassing van herroepingsrecht

 1. Bij levering van producten:
  1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze wettelijke bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in sub b..
  4. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 2. Bij levering van diensten:
  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door de Ondernemer op de wijze die bij de Offerte is vermeld.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Uitzondering hierop zijn eventuele installatiekosten en configuratiekosten indien gemaakt tijdens de periode van herroepingsrecht. Zie verder lid 4.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en uitvoering van diensten (bijvoorbeeld installatiewerkzaamheden) onderdeel zijn van de overeenkomst, welke zijn uitgevoerd in opdracht van de Consument tijdens de periode van herroepingsrecht, dan komen de kosten van de installatiewerkzaamheden voor rekening van de consument.
 5. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten (bijvoorbeeld installatiewerkzaamheden), indien:
  1. de Ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst heeft verzocht.
 6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de Ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten producten:
  1. die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 2. Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten diensten:
  1. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 11 – Conformiteit en garantie

IN HET KORT
Wij zorgen ervoor dat producten en diensten werken, en dat zij voldoen aan wat bij u hebben beloofd. Als dit niet zo is, dan heeft u de garantie dat wij dit oplossen binnen de gestelde garantietermijn.
 1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in de Offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden.
 3. Bij levering van diensten heeft de Consument 6 maanden garantie op de geleverde werkzaamheden.
 4. De Ondernemer is niet verantwoordelijk voor kosten door tekort schieten of verkeerde informatie van de Consument.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

IN HET KORT
Wij leveren uw bestelling zo snel mogelijk en met de grootst mogelijke zorg. Als dit toch binnen 30 dagen niet lukt, dan nemen wij hier contact over op en bieden wij een vervangend product aan. Als dit niet kan dan wordt de koop teruggedraaid en ontvangt u  zo snel mogelijk uw geld terug. Als wij een afspraak met u hebben voor een installatie en u blijkt niet aanwezig op het afgesproken moment, dan brengen wij daar kosten voor in rekening.
 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 8 Overeenkomst van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een gelijkwaardig vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Indien geen gelijkwaardig vervangend product kan worden geleverd door de Ondernemer heeft de Consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien de Ondernemer in geval van een te leveren dienst niet in staat is deze te leveren op een afgesproken dag door ziekte of andere overmacht geeft dat geen reden tot schadevergoeding, en zal een nieuwe afspraak voor levering worden gepland.
 7. Indien de Consument op afgesproken dag en tijd van levering van een dienst (bijvoorbeeld installatie) niet aanwezig is bij de gemaakte afspraak, dan wordt hiervoor €145,- inclusief BTW aan kosten voor in rekening gebracht.

Artikel 13 – Gebruik

IN HET KORT
U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van onze geleverde diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade door misbruik of zelf gemaakte aanpassingen.
 1. De Consument is verantwoordelijk voor gebruik van de dienst en zelfgemaakte aanpassingen, ongeacht welke gebruiker deze aanpassingen heeft gemaakt.
 2. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade door gebruik of door onverhoopt falen van een geleverde oplossing nadat de oplossing is geleverd en geaccepteerd door de Consument, behoudens grove schuld of nalatigheid van de Ondernemer. Tevens is de Ondernemer niet aansprakelijk voor eventuele schade door gebruik of door onverhoopt falen indien er, nadat de oplossing is geaccepteerd door de Consument, aanpassingen worden gemaakt aan de oplossing door anderen dan de Ondernemer.

Artikel 14 – Klachtenregeling

IN HET KORT
Als u een klacht heeft, dan meldt u dat aan ons en dan lossen wij dit op. Als dit niet op tijd  in onderling overleg lukt, dan kan de geschillenregeling worden gebruikt.
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Indien de Consument regelmatig ten onrechte reclameert met betrekking tot de factuur kunnen administratiekosten van minimaal € 15,- in rekening brengen.
 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

IN HET KORT
Mocht er onverhoopt toch een geschil ontstaan, dan wordt dit door een geschillencommissie afgehandeld volgens de regels van de geschillencommissie. Uiteraard  zetten wij alles in het werk om klachten op te lossen voor dit een geschil wordt.
 1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de Ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de Ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de Ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de Ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de Ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de Ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de Ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de Ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 16 – Beveiliging klantgegevens en anonimiteit

IN HET KORT
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het leveren van onze dienstverlening aan u. Wij geven uw gegevens niet aan anderen, maar gebruiken deze wel om u af en toe een aanbieding te doen. Wij zorgen ervoor dat wij uw gegevens beveiligd opslaan, en niet langer bewaren dan nodig.
 1. Verwerkte Persoonsgegevens zullen door de Ondernemer slechts op zorgvuldige wijze worden gebruikt en verwerkt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De Ondernemer verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten voor de volgende doeleinden:
  1. het beoordelen van de aanvraag voor een Overeenkomst in overeenstemming met artikel 8 Overeenkomst
  2. het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst;
  3. de overbrenging van communicatie gerelateerd aan de Dienst;
  4. facturering;
  5. de inlichtingenverstrekking aan de Consument, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting;
  6. marktonderzoek, tenzij de Consument verzet heeft aangetekend;
  7. (tele-)marketing, direct marketing, zoals door middel van e-mailberichten, SMS- berichten en direct mail en verkoopactiviteiten met het oog op het uitbreiden van omzet en klantenbestand door het actief benaderen van de eigen klanten (ook na contractbeëindiging) met aanbiedingen van eigen gelijksoortige producten en/of diensten, tenzij de Consument verzet heeft aangetekend;
  8. het voorkomen en bestrijden van fraude en onregelmatigheden en het bevorderen van de continuïteit van de Ondernemer;
  9. het op enig moment verstrekken van gegevens aan een stelsel van kredietregistraties teneinde overkreditering tegen te gaan en om te voorkomen dat een Overeenkomst wordt aangegaan met personen die hun (financiële) verplichtingen niet zijn nagekomen;
 2. Buiten de in voorgaande lid genoemde gevallen verstrekt de Ondernemer geen persoonsgegevens aan derden zonder voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 3. De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.
 4. De Ondernemer zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, verminking en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 5. Indien de Consument een dienst van een derde afneemt, waarvoor deze derde dient te beschikken over de Persoonsgegevens, dan is de Ondernemer niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor schade die ontstaat door verwerking van Persoonsgegevens door deze derde.
 6. De Consument heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van de over hem verwerkte Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

IN HET KORT
U bent slechts aansprakelijk voor schade wanneer dit opzettelijk of door roekeloosheid gebeurd. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade die is ontstaan door toedoen van onze dienstverlening tot een bepaald maximum. Tenzij dit opzettelijk is gedaan of door roekeloosheid. Dan is er geen bepaald maximum.

Aansprakelijkheid van de Consument

 1. De Consument is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, tenzij in dit artikel anders is bepaald.
 2. De Consument is aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een aan hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst. Ingeval van bedrijfsschade- of gevolgschade is de Consument aansprakelijk wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Aansprakelijkheid van de Ondernemer

 1. De Ondernemer is slechts binnen de grenzen van dit artikel aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de Consument, waaronder uitdrukkelijk (doch niet uitsluitend) dient te worden verstaan immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving.
 3. Voor schade anders dan indirecte schade is de Ondernemer slechts aansprakelijk in de hierna genoemde gevallen en met inachtneming van de daar vermelde grenzen:
  1. dood of lichamelijk letsel tot een maximumbedrag van € 5.000- per gebeurtenis;
  2. het door Ondernemer niet correct of onrechtmatig verwerken van Persoonsgegevens van de Consument tot een maximum van € 500,- per Consument en tot ten hoogste € 10.000,- per gebeurtenis voor alle benadeelde Ondernemer klanten tezamen;
  3. schade aan zaken van de Consument in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst door de Ondernemer tot een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis.
  4. De Consument dient Ondernemer uiterlijk binnen 2 maanden na de ontdekking van het ontstaan van de schade schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Schade die niet binnen de termijn ter kennis van Ondernemer is gebracht, zal niet worden vergoed, tenzij de Consument aannemelijk kan maken dat een tijdige schriftelijke reactie in redelijkheid niet van hem kon worden verlangd.
  5. De in dit artikel genoemde uitsluitingen en beperkingen vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld l van de Ondernemer.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

IN HET KORT
Wij mogen tussentijds een overeenkomst wijzigen. Dit geldt ook voor tarieven. Artikel 6  geeft aan wat hier de uitzonderingen en consequenties van  zijn.  Dit moeten wij u wel op tijd vertellen.

Wijziging overeenkomst

 1. Ondernemer is gerechtigd een beding van de overeenkomst, waaronder de Algemene Voorwaarden en tarieven, te wijzigen.
 2. Behoudens het gestelde in lid 4 gelden dergelijke wijzigingen ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij Ondernemer aangeeft dat dat niet het geval is.
 3. De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking, of op een latere datum als dit in de bekendmaking vermeld is, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.